Download

Zone Transfer :

فرض کنیم که 2 DNS Server داریک که Zone مربوط به Mcse.com را دارند .

باید محتویات باهم Sync شود .این اتفاق به صورت Dynamic تحت فرایندی به اسم Zone Transfer  می افتد .پس محتویات zone ها طی پروسه ی Zone Transfer باهم Sync می شود .

zone Transfer بر خلاف Replication  در Active Directory که 2 طرفه بود , بین  DC هایمان یک عملیات 1 طرفه است مانند Replication بین DC و RODC  یک طرفه بود .

DNS Server ای که Zone مربوط به mcse.com از نوع Primary را دارد , میتوانیم در ان تغییرات ایجاد کنیم و در واقع READ/WRITE میتوانیم در ان ایجاد کنیم و در DNS Server ای که Zone مربوط به mcse.com از نوع secoundary را دارد نمیتوانیم در ان تغییرات ایجاد کنیم و Readonly است .

پس تغییرات از Primary  به سمت Secoundary منتقل می شود .

این تغییرات که منتقل می شود Pull است و یا Push ?

Pull است .پس در واقع کسی که zone مربوط به mcse.com  از نوع Secoundary  را دارد باید برود zone و تغییرات را از Master name Server بگیرد و بیاورد .

در Wizard مربوط به ساخت Secoundary باید IP مربوط به ان کسی که باید از ان zone را بگیرد و بیاورد را مشخص کنیم .