Download

میتوان گفت که docker یک پلتفرم containerization است .زمانی که صحبت از پلتفرم containerization می شود به این معناست که:

application ای داریم که خود application ما یک فایل و یا مجموعه ای از فایل ها می باشد , همچنین ممکن است یک سری dependency ها برای اجرای این application  نیاز داشته باشد.

حال ما application را و هر انچیزی که application برای اجرا شدن به آن نیاز دارد را package میکنیم داخل فایلی به نام Docker file

به همین دلیل است که زمانی که داخل ان container را نگاه کنیم تنها application را میبینیم و هر آن چیزی که این application برای اجرا شدن به ان نیاز دارد , نه کمتر و نه بیشتر

سوال:

آیا داخل این container سیستم عامل وجود دارد ؟

خیر

داکر پلتفرم containerization است که container هایی را در اختیار ما قرار می دهد که شامل application من و تمام ان چیزی هایی که application برای اجرا شدن به ان نیاز دارد میباشد .

برای آنکه بدانیم container چیست , ابتدا بهتر است بدانیم image چیست.

Image

image های داکر در واقع یک مشت فایل هستند که در کنار هم پکیج می شوند در قالب موجودی به نام Docker image.

اما چه فایل هایی؟

فایل های executable و اجرایی application ما به علاوه ی هر آن چیزی که application ما به انها نیاز دارد .