ساخت UserMailbox

انواع recipient ها در exchange وجود دارد که یکی ار انها mailbox  است که حال میتواند useer mailbox  و یا linked mailbox  باشد

یزای ساخت mailbox  میتوانیم در یک صفحه هم user account  و  هم mailbox  را بسازیم و یا useraccount را در active directory بسازیم و یا از قبل ساخته باشیم و موجود باشد و در exchange تنها mailbox را می سازیم و اصطلاحا ان را mailbox enable  کنیم .

برای کسی که mailbox می سازیم email address در نظر گرفته می شود .به بیان ذیگر این user  دارای  mailbox  است و email address دار می شود .اما ممکن است که user ای دارای emailaddress باشد در صورتی که mailboxندارد .

برای ساخت mailbox  ب مسیر زیر می رویم:

<(+)EAC>RECIPINTS>MAILBOXES>CLICK ON NEW

حال در صفحه ی ایجاد mailbox  جدید تنظیمات را انجام می دهیم .

مواردی که با * مشخص شده است الزامی هستند.

در این مثال user account از قبل در active directory ساخته نشده است و همراه ایجاد mailbox ,با انتخاب گزینه ی new user ساخته می شود .

ایجاد user account  را در دوره ی mcse در لینک گفتیم و میتونین به صورت رایگان ببینین .

قسمت alias باید در دامین به صورت unique باشد .زمانی که alias رو برای مثال a.mohammadi قرار بدهیم  ادرس ایمیل به صورت default  به صورت [email protected] خواهد شد  مثلا [email protected]

توی قسمت mailbox database میتونیم database رو مشخص کنیم و اگه این کار رو نکنیم default database انتخاب میشه .

در قسمت organizational unit  مشخص میکنیم که user ای که می سازیم توی کدوم ou در active directory قرار بگیره و اگر مشخص نکنیم توی user container  به صورت default قرار میگیره .

استفاده از Exchange Management Shell برای ایجاد MailBox

New-Mailbox -Name <Name> -UserPrincipalName <UPN> -Password (ConvertTo-SecureString -String ‘<Password>’ -AsPlainText -Force) [-Alias <Alias>] [-FirstName <FirstName>] [-LastName <LastName>] [-DisplayName <DisplayName>] -[OrganizationalUnit <OU>]

مواردی که الزامی هستند :

name

UserPrincipalName

Password