Download

در این پست چه چیزهایی خواهیم اموخت:

  • نصب Apache بر روی Ubuntu 20.04

  • ایجاد Virtual Host بر روی Apache

  • نصب Nginx  بر روی Ubuntu 20.04

  • کانفیگ Nginx در نقش Load Balancer