نصب Zabbix Agent بر روی Centos/Rhel7/6

در ابن پست در مورد نصب zabbix agent بر روی Centos/RHEL6/7 صحبت خواهیم کرد .یرای مانیتور کردن ماشین لبنوکسی (منابع و همچنین data مربوط به Application) لازم است تا zabbix agent را بر روی ان نصب کنیم .فبل از  نصب zabbix agent بر روی Centos/RHEL6/7 ابتدا ,yum repository  را با استفاده از command های زیر با توجه به ورژن مورد نظر و سیستم عامل  config میکنیم .

مرحله ی اول  – اضافه کردن Repository مورد نیاز

CentOS/RHEL 7:
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-2.el7.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6:
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-4.0-2.el6.noarch.rpm

مرحله ی دوم – نصب zabbix agent

بعد از نصب yum repository بر روی سیستم , از دستور زیر برای نصب zabbix agent بر روی centos و RHEL با استفاده از yum package manager میکنیم :

مرحله ی سوم – zabbix agent configuration

بعد از ان که نصب zabbix agent با موفقیت با اتمام رسید , حال به سراغ  اضافه کردن ip مربوط به zabbix server در فایل zabbix_agent.conf در مسیر /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf می رویم .

مرحله ی چهارم  – Restart Zabbix Agent

بعد از اضافه کردن zabbix server ip در configuration file با دستور زیر سرویس zabbix agent را ریستارت میکنیم تا تنظیمات جدید reload شود .

systemctl restart zabbix-agent

تبریک!

شما zabbix agent را با موفیت بر روی centos نصب کردید .