در قسمت سوم Recipient ها در Exchange server 2019 به مبحث انواع گروه ها  خواهیم رسید.در پست قبل به بررسی Linked Mailbox  پرداختیم .

به طور کلی از گروه ها استفاده میکنیم تا Useraccount هایمان را دسته بندی کنیم به 2 منظور :

  • سریع تر و ساده تر شدن مدیریت سطوح دسترسی
  • سریع تر و ساده تر شدن اطلاع رسانی

نکته :Righ و Permission  ای که به گروه تخصیص میدهیم به اعضای گروه منتقل می شود .

نکته :زمانی که به گروه ایمیل میزنیم این ایمیل در mailbox اعضای گروه می نشیند .

Download

انواع گروه ها

2 نوع گروه داریم :

  • Security
  • Distribution

گروه های Security همانطور که می دانیم Right/Permision میگیرند در صورتی که در مورد گروه های Distribution به این شکل نیست .

ولی هر 2 نوع گروه ها را میتوانیم Mail Enable  کنیم و زمانی که به گروه ایمیل می زنیم این email در mailbox اعضای گروه می نشیند .

سوال :

اگر به اشتباه به جای گروه Ditribution یک گروه Security بسازیم , چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که بابت Login  کردن به  Domain به DC مراجعه میکنیم , در فرایند Authentication  باید عضویت User  در همه ی گروه های Security دیده شود و در تیکت منعکس شود .در صورتی که در گروه های Distribution به این شکل نیست .

پس در Distribution  میتوان گفت Load  روی DC کاهش می یابد .

Scope گروه ها

Scope گروه ها میتواند انواع زیر باشد :

  • Global

  • Domain Local

  • Universal

گروه های Universal

گروه های Universal گروه هایی هستند که از تمام Forest میتوانند عضو بگیرند و نسبت به منابع کل Forest  هم میتوانند Right/Permision داشته باشند به شرطی که Type انها Security  باشد .

گروه های Global

این نوع گروه ها تنها از Domain  خودشان عضو میگیرند و از کل Forest  هم Right/Permision

گروه های Domain Local

این نوع گروه ها از همه ی Forest میتوانند عضو بگیرند و تنها از Domain خودش میتواند Right/Permision بگیرد .

نکته :در Exchange  تنها Scope ای که میتوانیم Universal است .

نکته: عضویت در گروه های Universal از طریق GC Server انجام می شود .

چنانچه گروهی از قبل در Active Directory وجود داشته باشد که الزاما Scope ان Universal است  و بخواهیم ان را MailEnable کنیم , در محیط گرافیکی این امکان فراهم نیست و از طریق محیط Exchange Management Shell قادر به انجام ان خواهیم بود که با استفاده از دستور زیر امکان پذیر خواهد بود :

“Enable-DistributionGroup -Identity “Distribution Group1”