انواع database در exchange server :

چندین نوع database در exchange server داریم:

  • Mailbox Database

  • Public Folder Database

  • Recovery Database

Recovery Database چیست:

فرض کنیم هر شب از database در exchange  بکاپ میگیریم .فردا صبح ان روز کاربری به اشتباه ایمیلی را حذف میکند .

همانطور که در active directory کمتر نیاز به restore کردن بکاپ است به دلیل tombston شدن object برای 180 روز در exchange هم به هین شکل است .

فرض کنیم به جایی رسیدیم که حتما نیاز داریم تا backup برگردانیم .

سوال : بکاپ را original location  بازگردانی کنیم و یا another location ؟

اگر original location بازگردانی کنیم همه جیز به لحظه ای که بکاپ گرفتیم باز میگردد در صورتی که تنها یک ایمیل را به استباه حذف کرده ایم .

پس another location بازگردانی میکنیم .

باید از روی این file/folder ها یک database بسازیم که نام این database هم recovery database است .

این database ای نیست که بخواهیم از ان استفاده کنیم .database ای است که از روی ان mail ای که به اشتباه حذف شده است را بازگردانی میکنیم و پس از اتمام کار ان را حذف میکنیم .

Recovery Database در واقع Database ای است که موقتا ساخته می شود تا ان چیز هایی که مدنظرمان است را از داخا ان بیرون بکشیم و سپس ان را حذف میکنیم

Public Folder چیست ؟

چیزی شبیه به تابلو اعلانات است .فرض کنیم برای کارمندان واحد مالی یک تابلو اعلانات در نظر گرفتیم و چیز هایی که به انها مربوط می شود را بر روی ان تابلو می چسبانیم .

public folder هم دقیقا به همین شکل است .

public folder را باید در یک database قرار دهیم تحت عنوان public folder database که فقط هم یکدونه public folder database میتوانستیم داشته باشیم .

از exchange 2013 به بعد public folder database نداریم و public folder ها را می بریم در mailbox database قرار میدهیم .

Mailbox Database:

بسته به edition exchange تعداد قابل ساخت mailbox database متفاوت است .

در صورتی که standard edition  باشد , تعدا  قابل ساخت 5 و در صورتی که enterprise edition باشد هم 100  است .