Download

هر Database ای datafile دارد و مسیر این datafile ها از قسمت زیر قابل رویت است :

exchange admin center>servers>databases

و از database مورد مظر properties میگیریم و در قسمت general>database path قابل مشاهده است.

در این مسیر علاوه برفایل با پسوند edb که اصل موضوع است , یک سری فایل با پسوند log هم موجود هستند که همان transaction logfile هایی هستند که چنانچه اقدام به حذف انها کنیم ممکن است database مورد نظر dismount شده و دیگر mount نشود .

Check File و یا Check Point File چیست؟

check file ها, فایل هایی با پسوند ckk هستند که چک میکنند چیزی که در transaction log file ای ثبت شده به درستی در database منعکس شده است و یا خیر .

میدانیم که transaction log file ها فایل هایی 1 مگابایتی هستند و زمانی که یکی پر می شود , یک transaction file دیگر ساخته می شود .

باید بدانیم که ان چیزی که در transaction نوشته شده است به درستی در database منعکس شده است و یا خیر که اگر جواب بله باشد , این transaction log file را ببندد و transaction log file دیگری را شروع به پر کردن کند .

فایل های با پسوند jrs:

به کمک این فایل ها از قبل برای 10تا transaction log file یک فضایی را ذخیره کرده است .چنانچه driveای که در database مربوط به exchange  را ذخیره کرده ایم با گمبود فضا مواجه شود , dismount اش میکند .حال برای انکه از قبل پیش بینی کرده باشد از قبل برای ان این فضا را رزرو کرده است .